Políticas de compra

1. Objecte

Les presents condicions generals d'ús i venda (en endavant les "Condicions Generals") tenen com a finalitat regular tota utilització que es faci de la pàgina web www.bonaigua.cat (en endavant el "Lloc Web"). El proveïdor dels articles oferts és SANTIAGO VILÀ VALLVERDÚ, amb NIF 39865142R i domicili social Carretera N-240 Km 42, 43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona (Espanya) (d'ara endavant "bonaigua.cat"). Per realitzar recerques de productes i veure les seves característiques, no resulta necessari complir cap requisit previ addicional als indicats per a cada cas en particular. No obstant l'anterior, per a realitzar compres per mitjà del Lloc Web s'aconsella la creació d'un compte (en endavant la "Compte") que atorgarà la condició de client (en endavant el "Client") a l'usuari del Lloc Web. Per crear aquest compte n'hi haurà prou amb punxar en l'enllaç "Accés clients" que apareix a la pàgina principal del Lloc Web, i seguir les instruccions que s'indiquen per a la creació de la mateixa (veure privacitat i protecció de dades). Un cop creada Compte, l'usuari del Lloc Web adquirirà la condició de Client de bonaigua.cat, comptant amb un nom d'usuari i d'una contrasenya per accedir a la Web. L'ús de el nom d'usuari i la contrasenya abans esmentada és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, dels mateixos a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent dels mateixos i a mantenir-protegits de el coneixement de tercers, assumint tota responsabilitat que pugui derivar-se de la seva revelació, i exonerant de la mateixa a bonaigua.cat. En cas que un Client tingui algun tipus de sospita en relació amb l'ús del seu nom d'usuari i contrasenya per un tercer, haurà de procedir immediatament a la modificació de la contrasenya seguint els tràmits establerts per a això en el Lloc Web.

2. Acceptació

Amb el simple accés a al lloc web, vostè és considerat "Usuari" de la mateixa i accepta aquestes condicions generals, obligant-se a complir amb el que estableix. Així mateix s'informa que bonaigua.cat es reserva el dret de modificar la presentació i configuració del Lloc Web, així com aquestes Condicions Generals en qualsevol moment, de manera que es recomana la seva lectura amb caràcter previ a cada utilització del Lloc Web.

3. Utilització correcta del Lloc Web.

Els Usuaris s'obliguen a fer un ús diligent, correcte i lícit del Lloc Web i, en particular, a títol merament enunciatiu i sense que la intenció sigui la de realitzar una llista taxativa, es comprometen a abstenir-se de:

  • Utilitzar el Lloc Web de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic;
  • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de públic a través de qualsevol mitjà de comunicació, transformar o modificar el contingut del Lloc Web, tret que estigui legalment permès o que es compti amb la prèvia autorització de l'titular dels drets que en qüestió es vegin afectats;
  • Realitzar qualsevol acte que consisteixi en una vulneració dels drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a bonaigua.cat
    o a tercers;
  • Emprar tant el Lloc Web com la informació obtinguda a través d'ell mateix per publicitar o comerciar amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat ja sigui comercial o no.

Els Usuaris respondran pels danys i perjudicis de qualsevol tipus, causats tant a bonaigua.cat com a qualsevol tercer, amb motiu de l'incompliment de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra no inclosa en les condicions generals o en la legislació en vigor que sigui aplicable en la matèria.

Bonaigua.cat vetllarà en tot moment pel compliment de l'ordenament jurídic en vigor, estant legitimat tant per interrompre els serveis subministrats a través del Lloc Web com per ordenar l'eliminació d'un Compte en cas en què arribi al seu coneixement la presumpta comissió de delictes o faltes tipificats en el Codi Penal. Així mateix bonaigua.cat es troba legitimat per adoptar qualsevol altra mesura en relació a les conductes que al seu judici resultin contràries a les presents Condicions Generals, la Llei, la moral, l'ordre públic, les normes establertes per bonaigua.cat i / o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de bonaigua.cat i / o els seus col·laboradors.

4. Drets de propietat

Queda prohibit l'ús amb fins comercials, així com la distribució, modificació o alteració de l'contingut del Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges) així com de el disseny gràfic, codi font i software, siguin aquests de l'exclusiva propietat de bonaigua.cat, com a legítim titular dels mateixos, o siguin de titularitat de tercers sobre els quals bonaigua.cat tingui un altre tipus de drets o llicència d'ús, producte d'una relació contractual amb els seus legítims titulars.

Qualsevol comunicació enviada a bonaigua.cat per qualsevol dels mitjans aquí establerts, pot ser emprada per bonaigua.cat, que pot reproduir-la, distribuir-la, difondre-la públicament, transformar-la, així com exercir qualsevol altre dret d'explotació sobre la mateixa.

Davant de qualsevol incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial, els usuaris del Lloc Web podran dirigir les seves reclamacions a la següent adreça de correu electrònic: info@bonaigua.cat

5. Relació contractual i condicions generals de venda

La relació contractual entre bonaigua.cat i el Client que tindrà lloc per mitjà del Lloc Web s reputa com una compra venda per via electrònica i es regularà per l'establert en aquestes Condicions Generals i en la normativa espanyola que resulti aplicable a la matèria.

5.1 Objecte

L'objecte de la relació contractual entre bonaigua.cat i el Client serà la compra i venda de suplements alimentaris oferts en el Lloc Web. Les característiques dels productes oferts són les que figuren en aquesta pàgina web i s'obtenen punxant en la icona corresponent a cada article, corresponent-sempre amb les característiques ressenyades pel fabricant.

5.2 Preus

5.3 Formes de pagament

El pagament dels articles es pot fer per algun dels següents mitjans:

TARGETA DE CRÈDIT o DÈBIT

Els pagaments es realitzen a través d'una passarel·la de pagament proporcionada per Redsys. Les dades de la teva targeta no es recopilen per part de bonaigua.cat ni cap sistema accessori i viatgen sempre encriptats.
El pagament mitjançant targeta no debengará despeses afegides.

CONTRA REEMBOLSAMENT

El pagament es realitza en el moment del lliurament de la comanda, en efectiu i amb l'import just.


Aquests mètodes de pagament estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores, però si el pagament no és autoritzat, la comanda podrà ser desestimat. El càrrec de el preu dels productes i dels costos de el servei d'enviament es farà en el moment de formalitzar la comanda.

El pagament de la comanda realitzada s'ha d'efectuar per algun dels mitjans indicats anteriorment. L'ús fraudulent de la targeta de crèdit o la denegació de l'operació de cobrament, donarà dret a bonaigua.cat, a no tramitar o lliurar la comanda, sense perjudici d'exigir la indemnització dels danys i perjudicis produïts.

5.4 Despeses d'enviament

Les despeses d'enviament es calcularan en funció de l'carret de compra i la província de destinació. Pot fer una simulació de cost d'enviament a la pàgina de cistella de compra un cop tingui els productes afegits a aquest.

5.5 Entrega de comandes

Un cop completat el procés de compra, bonaigua.cat enviarà un email a l'correu electrònic facilitat pel client confirmant la recepció de la comanda.

bonaigua.cat es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda en el cas que el / s producte / s sol·licitat / s no es trobi / n disponible / s, en aquest cas, es farà constar en mitjançant correu electrònic aquell / els Producte / s no disponible / s. El lliurament dels productes es realitzarà mitjançant repartiment a domicili amb els nostres propis transportistes. bonaigua.cat enviarà els productes sol·licitats segons les dades facilitades a la fitxa de comanda, i no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades subministrades siguin inexactes o incompletes. Igualment, no assumeix responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar per absència de l'destinatari. Seran per compte del client els costos de l'enviament fallit i la seva posterior devolució.

Les comandes s'enviaran en un termini de 48 hores en dies laborables. Aquest termini començarà a comptabilitzar-se en el moment de realitzar la comanda si és abans de les 14.00 hores o a l'endemà si és amb posterioritat a aquesta hora. No es tindran en compte els dissabtes, diumenges o festius a aquests efectes. En el cas que en el moment que el Client rebi el paquet de la comanda, aquest presentés visibles signes de deteriorament o d'haver estat obert, el Client haurà de comprovar el seu contingut abans de signar la seva conformitat amb la recepció. Si la comanda estigués danyat o incomplet, el client haurà de tornar el paquet i remetre un correu electrònic a bonaigua.cat a l'adreça info@bonaigua.cat, per tal que tingui lloc la realització d'un nou enviament.

5.6 Termini de validesa de l'oferta

Els preus i condicions exposat en el lloc web són vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta.

5.7 Arxiu i accés a la informació

La informació introduïda pel Client en el moment de realitzar la compravenda en el Lloc Web de bonaigua.cat, serà emmagatzemada per bonaigua.cat per a la tramitació de l'enviament de la comanda. El Client no tindrà accés a la informació introduïda un cop s'hagi enviat el formulari de compra, de manera que en cas que desitgi modificar alguna dada referent a alguna comanda en particular i no pugui realitzar-ho en la secció "El meu compte" del web , haurà de sol·licitar enviant un correu electrònic a info@bonaigua.cat.

5.8 Devolucions

El Client podrà tornar la mercaderia adquirida dins el termini de cinc dies des de la data de recepció del producte enviant un correu electrònic a info@bonaigua.cat.

Aquest dret es pot exercir sobre un, diversos, o la totalitat dels articles rebuts. En el cas que el Client decideixi anul·lar la comanda una vegada que aquest es trobi en transport, es procedirà a la devolució de l'import dels productes exceptuant les despeses d'enviament. L'exercici d'aquest dret està condicionat al fet que els articles sobre els quals s'exercita i els seus embalatges es trobin en perfecte estat (el segellat o plàstic protector han d'estar intactes) i que la seva devolució vingui acompanyada de documents acreditatius de la transacció, o d'una còpia. El Client haurà de córrer amb les despeses de devolució i enviar-los degudament protegits per al seu transport, i és responsable pels danys que pogués patir el producte durant el seu transport fins a les instal·lacions de bonaigua.cat.

5.9 Garantia

Les garanties dels productes són les establertes pels fabricants, sent ells en tot cas qui respondran dels possibles errors o defectes dels productes subministrats, així com les possibles conseqüències dels mateixos. El Client queda obligat pels termes i condicions especificats en les garanties dels fabricants dels productes objecte de la compra a través d'bonaigua.cat. La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'utilització determinades pels fabricants. bonaigua.catno està obligat a indemnitzar l'usuari oa tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens a l'producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

bonaigua.catno respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats. Així com tampoc respondrà dels efectes adversos que aquests puguin tenir en la salut de qui els consumeixi o utilitzi, ja siguin aquests consumits o utilitzats d'acord a les instruccions contingudes en els mateixos o de qualsevol altra forma. Serà el propi fabricant qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergués o dels defectes esmentats.

Els productes queden fora de la garantia pels següents motius: Si han patit, una vegada lliurats a l'Client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o per l'emmagatzematge dels mateixos sense les cures corresponents exposats en les instruccions de cada producte ..

Si no es presenta cap dels documents acreditatius de la transacció, o la seva còpia. Si és el cas, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

 

6. Llei aplicable i fur

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari quan aquest es trobi a Espanya.

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. En cas d'usuaris amb domicili fora del territori espanyol, les parts, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls, se sotmetran a la jurisdicció i competència dels tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar-se en relació amb les mateixes.